نوشته‌ها

رقابت شرکت ها در عصر تورم

الويت اول مدير عامل و اعضاي هيئت مديره شركتها در سال ٩٧

رقابت شرکت ها در عصر تورم 🔹ما به عصر سرسام رقابت وارد شده ا…
رونق رکود

پیش بینی زمان ورود اقتصاد ایران به فاز رونق 

/
پیش بینی زمان ورود اقتصاد ایران به فاز رونق رونق در ایران به …