نوشته‌ها

بدهی به بانک

شما تا چه ميزان مجازيد بدهكار شويد؟

/
حد مجاز بدهی به بانک و بازار شما، بايد چقدر باشد؟ بدهی يک فعال اقتص…
حذف فعالین اقتصادی

این فعالین اقتصادی از بازار حذف میشوند

/
چه فعالین اقتصادی در 2 سال آینده از بازار حذف میشوند؟   الف…